Przejdź do treści

Statut

STATUT MIĘDZYNARODOWEJ FUNDACJI JAZZ NAD ODRĄ

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1
Międzynarodowa Fundacja „JAZZ nad ODRA” zwana dalej FUNDACJĄ została ustanowiona przez fundatorów założycieli:
1. Maciej Partyka,
2. Andrzej Pluszcz,
3. Wojciech Siwek,
w dniu 11 lipca 1991 r. aktem notarialnym sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Wołowie Repertorium A nr 1160/91.

§2
FUNDACJA działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i całego świata zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Siedzibą FUNDACJI jest Wrocław.
FUNDACJA ustanowiona została na czas nieokreślony i ma charakter otwarty.
Nadzór nad FUNDACJĄ sprawuje właściwy minister ds. kultury.

ROZDZIAŁ II
Cele, zasady działania

1. Głównym celem FUNDACJI jest wspieranie Międzynarodowego Festiwalu „Jazz nad Odrą” oraz  wszelkich działań związanych z realizacją idei, którym ten Festiwal służy, a w szczególności:
– kultywowanie i upowszechnianie uniwersalnych i humanistycznych wartości muzyki jazzowej,
– propagowanie najcenniejszych dzieł muzyki jazzowej i pokrewnej oraz wzorów jej wykonawstwa,
– promocje nowych talentów,
– działalność wydawnicza i fonograficzna poświęcona propagowaniu wiedzy 0 muzyce jazzowej i pokrewnej,
– tworzenie międzynarodowej płaszczyzny współpracy oraz wymiany artystycznej.

§ 7
Realizacja celów FUNDACJI następuje przez:
1. promocję nowych talentów,
2. inicjowanie, organizowanie oraz finansowanie koncertów i konkursów,
3. organizowanie wystaw, odczytów i sympozjów,
4. zabezpieczanie dorobku Festiwalu „Jazz nad Odrą” /gromadzenie i ochrona dokumentacji dźwiękowej i audiowizualnej, wydawnictw, pamiątek, itp./ oraz utworzenie muzeum muzycznego,
5. fundowanie stypendiów artystycznych i naukowych oraz nagród,
6. inicjowanie, popieranie i prowadzenie działalności wydawniczej, fonograficznej, filmowej i innej związanej z Festiwalem i muzyką jazzową,
7. gromadzenie, pomnażanie i efektywne wykorzystanie środków finansowych i rzeczowych, pochodzących z darowizn, spadków, zapisów, ze źródeł publicznych i prywatnych, krajowych i zagranicznych oraz dochodów płynących z własnej działalności  gospodarczej i dotacji państwowych.

§ 8
Władzami Fundacji są:
Rada FUNDACJI,
Zarząd FUNDACJI.

§ 9
1. Rada FUNDACJI, zwana dalej RADĄ, w składzie 3 – 5 członków jest organem stanowiącym i opiniującym Fundacji, odrębnym od Zarządu.
2. Kadencja Rady trwa 5 lat. Członków pierwszego składy Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady w miejsce osób, które przestały pełnić te funkcje, powołuje swą decyzją Rada.
3. Przewodniczącego Rady wybierają członkowie Rady spośród swoich członków.
4. Członkiem Rady nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, a w razie jej skazania w trakcie pełnienia obowiązków, członkostwo w Radzie ustaje.
5. Do kompetencji i zadań RADY należy:
a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b) zatwierdzanie rocznych planów finansowo-rzeczowych,
c) przyjmowanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych,
d) udzielanie absolutorium Zarządowi,
e) powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz członków Zarządu,
f) podejmowanie decyzji w przedmiocie wynagrodzenia członków Rady,
g) ustalanie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji,
h) dokonywanie zmian w statucie,
i) uchwalanie regulaminu Rady i zatwierdzenie regulaminu działalności Zarządu,
j) zatwierdzanie perspektywicznych planów działalności FUNDACJI,
k) nadawanie tytułów honorowych.
6. Rada zbiera się co najmniej raz w roku. Rade zwołuję Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie.
7. Uchwały podejmowane są przez Radę zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
8. Rada może powołać Kolegium Artystyczne Fundacji. Kolegium jest ciałem doradczym Rady.
9. Członkom Rady przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem swoich funkcji lub może im przysługiwać  wynagrodzenie w wysokości nie
wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. 0 wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnym i (Dz.U. nr 85 poz 294 z póź. zm.). Decyzje ww. przedmiocie wynagrodzenia dla swoich członków oraz jego wysokości podejmuje Rada.

ROZDZIAŁ III
Majątek i działalność gospodarcza

§ 10
1. Zarząd Fundacji składa się z 1-5 członków, w tym Prezesa Zarządu z tytułem Prezydenta Fundacji oraz w zależności od liczebności Zarządu lub 2 Wiceprezesów.
2. Prezes Zarządu jest powoływany przez Radę Fundacji na 5-letnią kadencję.
3. Rada Fundacji może odwołać Zarząd w całości lub poszczególnych jego członków przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie.
Dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd.

§11
Zarząd kieruje działalnością FUNDACJI, realizując cele i zadania FUNDACJI.
Do zadań Zarządu należy:
1. Realizacja głównych kierunków działalności Fundacji w tym sporządzanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych,
2. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
3. organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej,
4. sporządzanie sprawozdań z działalności,
5. ustalanie organizacji wewnętrznej Fundacji,
6.uchwalanie regulaminu działalności Zarządu,
7. wykonywanie innych zadań określonych w poszczególnych przepisach statutu,
8. wykonywanie innych zadań niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

§ 12
Oświadczenia woli składane w imieniu FUNDACJI w obrocie prawnym wymagają dla swej ważności Prezesa Zarządu albo podpisu 2 innych członków Zarządu łącznie.
Warunki pracy i płacy członków Zarządu ustala Rada Fundacji.
Funkcje kierownika zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy pełni Prezes Zarządu.

§ 13
Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeby.

§ 14
Prezes i inni członkowie Zarządu  w zależności od potrzeb mogą pełnić swoje funkcje za wynagrodzeniem. Przysługuje im zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem swoich funkcji.

§15
Majątek FUNDACJI stanowią:
a) kwota 1000 zł (jeden tysiąc) wniesiona przez Fundatorów Założycieli,
b) środki finansowe i nieruchomości nabyte przez FUNDACJĘ w trakcie jej działalności.

§16
FUNDACJA może prowadzić działalność gospodarczą, której będzie (według  PKD),
1. działalność wydawniczą i fonograficzną, (PKD 58.11.Z i 59.20.Z),
2. organizowanie koncertów, konkursów, wystaw i sympozjów (PKD 90.01.Z i 90.02.Z),
3. działalność gastronomiczną w lokalach muzycznych i na imprezach artystycznych(PKD 56.10.A),
4. działalność handlową w zakresie wydawnictw drukowanych, wydawnictw fonograficznych i pamiątek związanych z muzyką (PKD 47.99.Z i 47.88Z),
5. działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z),
6. działalność archiwów (PKD.91.01.B),
7. działalność muzeów (PKD 91.02.Z).

§17
Dochodami FUNDACJI są:
– odsetki od środków finansowych złożonych w bankach,
– dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
– wpływy z działalności gospodarczej FUNDACJI,
– dochody z majątku nieruchomego, ruchomego, praw majątkowych i innych wpływów.

§18
1. Czynione na rzecz FUNDACJI darowizny i zapisy nie mogą zawierać warunków sprzecznych z celami FUNDACJI i postanowieniami statutu.
2. FUNDACJA może się zobowiązać wobec darczyńcy do przeznaczenia daru na realizacje celu wskazanego przez darczyńcę.
3. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Fundacje lub zabezpieczanie zobowiązani majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. Zabronione jest przekazywanie majątku fundacji na rzecz Fundatorów, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
5. Zabroniony jest zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ IV
Postanowienia końcowe

§19
Zmian w statucie dokonuje Rada Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów i zadań FUNDACJI.

§20
1. Uchwałę o likwidacji FUNDACJI z powodu wyczerpania jej środków finansowych i majątku podejmuje Rada Fundacji.
2. Środki finansowe pozostałe po likwidacji FUNDACJI zostaną przeznaczone na rzecz ochrony dorobku Festiwalu „Jazz nad Odrą”.
3. O likwidacji FUNDACJI Rada Fundacji poinformuje właściwego ministra ds. kultury.

§21
Językami urzędowymi FUNDACJI są język polski, angielski i niemiecki.

Do pobrania: Statut Fundacji Jazz nad Odrą