Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Fundacja Jazz nad Odrą we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie o sprawie dostępności  ma zastosowanie do strony internetowej https://jno.org.pl

Data publikacji strony: 08/05/2023

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 08/05/2023

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Kompatybilność:

Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak: telefony komórkowe, tablety, smartfony. Fundacja nie oferuje oddzielnej aplikacji mobilnej. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki. Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 • powiększanie czcionki
 • podświetlenie linków
 • zmiana kontrastu

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu.

Możliwość: przeskoczyć do treści tj. przełączyć wysoki kontrast, zmienić rozmiar czcionki (jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku).

Serwis jest zgodny ze standardami :

 • HTML5
 • WCAG 2.0 (poziom AA)

Informacje zwrotne- kontaktowe:

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

e-mail: fundacja@jno.org.pl

telefon: +48 691 510 663

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • napisać pismo (złożyć wniosek) na adres: Wyb. Ludwika Pasteura 16/7, 50-367 Wrocław
 • skontaktować się osobiście w siedzibie Fundacji Jazz nad Odrą w godzinach urzędowania
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienia dostępności albo zapewnienia dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Fundacja Jazz nad Odrą obecnie nie posiada stałej siedziby. Nasze działania realizujemy w różnych miejscach i pomieszczeniach, starając się wybierać takie, które są dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają możliwość przesłania korespondencji pisemnej kierowanej na adres:

Międzynarodowa Fundacja Jazz nad Odrą

Ul. Wyb. Ludwika Pasteura 16/7

Nr telefonu: +48 691 510 663

Adres email: fundacja@jno.org.pl

Data ostatniej aktualizacji: 08/05/2023